6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

İş bu Aydınlatma Metni, Av. Elif KARADENİZ'in faaliyetleri kapsamında elde ettiği kişisel veriler ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde hazırlanmıştır.

Genel Bilgiler

İlgili mevzuata göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; Özel nitelikli kişisel veri ise kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir. İş bu Aydınlatma Metninde, özel ve/veya genel nitelikli olma ayrımı yapılmaksızın her neviden kişisel veri için Kişisel veri ifadesi kullanılacaktır. 

Kişisel verilerin işlenmesi ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri tanımına uygun bilgilerinizi Av. Elif KARADENİZ(Veri Sorumlusu) olarak bizimle paylaşmanız durumunda onay kutucuğunu işaretleyerek bu verilerinizin işlenmesi için açık rıza verdiğiniz belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebepler

İnternet sitemizi kullanırken birtakım kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu olarak bizimle paylaşmanızı talep edebilmekteyiz. İşbu kişisel verileriniz fiziksel olarak sözlü veya yazılı şekilde toplanabileceği gibi, elektronik ortamda da toplanabilir. Keza, kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla doğrudan tarafımızca toplanabileceği gibi, Veri Sorumlusu adına veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya ifa ettiğimiz iş ve hizmetin bir gereği olarak destek aldığımız ulusal /uluslararası kişi ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitemiz, blog mesajları, iletişim formları, bilgi formları, telefon görüşmesi ve/veya telekonferans  esnasında kaydedilen ses kayıtları, kısa mesajlar, whatsapp, sosyal medya vs kanalıyla gerçekleştirilenler başta olmak üzere her türlü iletişim kanalları aracılıyla toplanabilmektedir. Bu verileriniz elektronik ya da internet tabanlı araçlar ve sair vasıtalar kullanılarak elde edilebildiği gibi, tarafımıza sunduğunuz formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi yöntemlerle de elde edilebilmektedir.

İletişim bölümündeki bilgi formunu kullanarak web sitemiz üzerinde bize ulaşmanız halinde belirttiğiniz ad ve soyad, e-mail ve telefon numaranız ve form içeriğinde verdiğiniz kişisel bilgiler tarafımızdan toplanarak işlenebilecektir.

Hukuki zorunluluk nedeniyle; internet sitesine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, internet protokolü, kaynak ve hedef nokta bilgileri ile konum bilgisi, internet sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı veriler toplanabilmekte veya işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı

Kişisel verileriniz, yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca, hukuka , iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçla ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte olup ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

KVKK uyarınca Veri sorumlusu olarak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, yerine getirmekte olduğumuz her türlü hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile gerektiğinde işe ve staja alım süreçleriyle bağlantılı ve ölçülü olarak söz konusu hizmetlerden faydalanmanız, hak ve menfaatlerinizin korunması ve sair amaçlar ile KVKK ve yasal düzenlemelere uygun olarak işlenebilecek, hizmetlerimiz kapsamında ve ilgili mevzuata uygun olarak UYAP sistemi, adli, idari vb. Kurumlara ve/veya yetkili kıldıkları kişi veya merciler ile somut olayın şartlarına göre yurtdışında olup olmamasından bağımsız olarak ilgili üçüncü kişi veya kurumlara aktarılabilecek ve ilgili mevzuatta belirlenen süreler boyunca saklanıp gerekli işlemlere tabi tutulabilecektir. Kişisel verileriniz, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, KVKK nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahipleri, KVKK m.11 kapsamında Av. Elif KARADENİZ'e başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki hakları kullanabilir;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenmesi amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK m.7 çerçevesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımıyla ilgili taleplerinizi ıslak imzalı olarak GMKP Mah. Atatürk Cad. No:44/9 Çerkezköy/TEKİRDAĞ adresine ulaştırmanız veya av.elif.karadeniz@gmail.com adresine göndermeniz halinde talepleriniz en kısa zamanda sonuçlandırılacaktır.