Kişiliğin sona ermesinin ardından malvarlığının akıbeti hakkındaki hukuki rejimi düzenleyen hukuk dalıdır.

Bu hukuk dalına ilişkin hizmet alanlarımız aşağıda sıralanmıştır:

  • Miras bırakanın yasal mirasçılarını mirastan mahrum bırakmak amacıyla muvazaalı olarak yaptığı devir işlemlerinin iptali için muris muvazaası davası açılması ve yürütülmesi,
  • Miras payına ilişkin denkleştirme davalarının açılması ve yürütülmesi,
  • Vasiyetname ve miras sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi,
  • Miras bırakanın tasarruflarıyla saklı paylı mirasçıların paylarını ihlal ettiği durumlarda tenkis davası açılması ve yürütülmesi,
  • Terekenin tespiti davası açılması ve yürütülmesi,
  • Mirasın reddine ilişkin davaların açılması ve yürütülmesi,
  • Vasiyetnamenin ve miras sözleşmelerinin iptaline ilişkin davaların hazırlanması ve yürütülmesi,
  • Mirasçıların terekede mevcut malvarlığını paylaşamaması durumunda ortaklığın giderilmesi davası açılması,
  • Vasiyetnameden dönme sürecinin yürütülmesi.