İcra ve İflas Hukukunun konusunu özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan bir alacağın ödenmemesi durumunda alacaklının talebi üzerine kamu gücü kullanılarak tahsil edilmesi oluşturan hukuk dalıdır.

İcra ve İflas Hukukunun konusunu özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan bir alacağın ödenmemesi durumunda alacaklının talebi üzerine kamu gücü kullanılarak tahsil edilmesi oluşturur.

Bu hukuk dalına ilişkin sıklıkla rastlanan hukuki ihtilaflar ile hizmet alanlarımızı aşağıda sıralamaktayız:

  • Müvekkillerimizin alacaklarının takip edilmesi, alacağın tahsili için icra takibi ve haciz işlemleri yapılması, ilamlı ve ilamsız takip ile kambiyo senetlerine(çek, bono ,poliçe) özgü icra takiplerinin başlatılması, taşınmaz ve taşınır rehninin paraya çevrilmesi,
  • Müvekkillerin borçlu olduğu durumlarda itiraz, takibin durdurulması, takibin iptali ödeme emrinin iptali, tehir-i icra, şikayet kurumlarına ilişkin başvuruların yapılması,
  • İtirazın iptali, itirazın kaldırılması, iflas,tasarrufun iptali, istirdat ve menfi tespit davalarının açılması ve takibi,
  • Şartların mevcudiyeti halinde ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının alınması.