İdare Hukuku, kamu yönetimini, kamu kuruluşlarının işleyişlerini ve kişilerle olan ilişkilerini konu alan hukuk dalıdır.

Vergi hukuku ise kamu hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır.

Bu alanlarda sık görülen hukuki ihtilaflar ve hizmet alanlarımız aşağıda sıralanmıştır:

  • İdarenin hizmet kusuru sebebiyle açılacak tazminat (tam yargı) davalarının açılması ve dava sürecinin takibi,
  • Hukuka aykırı idari işlemin iptali davası açılması ve dava sürecinin takibi,
  • Memurlara ve kamu görevlilerine ilişkin disiplin cezalarının iptaline yönelik davalar,
  • Ecrimisil ihbarnamelerinin iptaline ilişkin davalar,
  • Yıkım kararlarına itiraz, yürütmenin durdurulması, yıkım kararının iptali hakkında dava sürecinin yürütülmesi,
  • Öğrencilerin disiplin cezalarınının iptaline ilişkin davalar,
  • İdari para cezalarının iptaline ilişkin davalar,
  • Vergi ceza ihbarnamelerinin iptaline ilişkin davalar,
  • Genel ve özel usulsüzlük cezalarının iptaline ilişkin davalar.